Nieuws techniek

Publicatie voorbeeld Preparer Extensions

Wegens persoonlijk omstandigheden van de oorspronkelijk spreker is het aan mij de eer om vanmiddag tijdens de workshop Preparer Extensions de toelichting op de Preparer Extensions en SBR Assurance te geven. Omdat een voorbeeld soms meer zegt dan 10.000 woorden, stel ik hierbij een voorbeeld van een Preparer Extension beschikbaar.

De Preparer Extension is gebaseerd op het entrypoint  http://www.nltaxonomie.nl/nt11/kvk/20161214/entrypoints/kvk-rpt-jaarverantwoording-2016-nlgaap-groot.xsd. Als basis instance is het voorbeeld gebruikt dat door het SBR Programma is gepubliceerd.

In de Preparer Extension is het concept ‘Netto-omzet’ vervangen door ‘Honoraria’. Om dit te bewerkstelligen is het concept ‘Netto-omzet’ in de presentatie uitgezet. ‘Honoraria’ is als een nieuw element, inclusief de juiste labels en voorbeeld reference, toegevoegd. In de definition linkbase is ‘Honoraria' dimensionaal gelijkwaardig gedefinieerd als 'Netto-omzet'. Omdat de regels van de NTA-PE het verplichten is in de definition linkbase ook een general-special relatie opgenomen.

Met bijvoorbeeld een softwarepakket als Arelle is het effect van de Preparer Extension goed te zien. Als de tabel voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening wordt geopend, valt te zien dat in de presentatie ‘Netto-omzet’ is vervangen door ‘Honoraria’.

Waarschuwing: het hier beschikbaar gestelde voorbeeld voldoet op dit moment aan alle NTA-PE regels. Deze regels zijn in een pilot vastgesteld en kunnen dus nog worden gewijzigd.

Het voorbeeld is hier te downloaden.

 

Consultatie om JSON te gebruiken in een XBRL instance

Al een tijdje is bekend dat XBRL International op zoek is naar nieuwe verschijningsvormen van XBRL: OIM, xBRL-JSON en xBRL-CSV. De laatste twee kunnen worden gebruikt bij het samenstellen van een XBRL instance, ofwel een rapportage gebaseerd op het XBRL formaat.

Eerlijk gezegd weet ik nog niet wat ik van deze ontwikkelingen moet vinden. Immers het eindresultaat is hetzelfde: een digitale rapportage dat verwerkt kan worden door de uitvragende partij. Met als enige gevolg dat de softwareleverancier terug mag naar de tekentafel. Onnodige werkverschaffing lijkt mij. En is voor het mij het aanbieden van twee of meer varianten nu geen stap voorwaarts in de algehele standaardisatie.

Eén van deze nieuwe verschijningsvormen heeft nu de consultatiefase bereikt. XBRL International vraagt de gemeenschap voor 16 februari te reageren op de “xBRL-JSON: mapping from Open Information Model 1.0” specificatie.

Meer informatie over de consultatie is hier te vinden.

 

Aanpassing van de P-link rule

Eén van de belangrijkste regels die een softwareleverancier gebruikt is filing rule FR-NL-5.08. In de wandelgangen beter bekend als de P-link rule. Met deze regel kan een opsteller of softwareleverancier precies bepalen welke concepten opgenomen mogen worden in een rapportage. Vaak is het namelijk zo dat een auteur van een taxonomie alle concepten voor alle rapportages op één plek definieert. En voor een kleine jaarrekening is nu éénmaal minder nodig dan voor een grote jaarrekening. Indien een kleine jaarrekening onterecht een concept bevat die daar niet in thuis hoort, wordt de jaarrekening afgekeurd. Immers de P-link rule staat alleen concepten toe die ook in de presentatie (P-link) zijn gedefinieerd.

Maar de P-link rule moet worden aangepast. Met de nieuwe NT11 (2017) zijn table linkbases geïntroduceerd. Table linkbases zijn het beste te omschrijven als een soort Excel presentatie. In cel A2 plaatsen we de label ‘Liquide middelen’ en in cel B2 het bijbehorende bedrag. Iedereen die op basis van de table linkbase definities rendert krijgt dezelfde presentatie: ‘Liquide middelen’ in cel A2 en het bedrag in cel B2. Hier is sprake van een consistente rendering.

Helaas is een consistente rendering niet in alle gevallen mogelijk. Indien ‘typed’ members worden gebruikt voor het definiëren van overzichten, zoals bestuurders, leningen ed. is het niet mogelijk om de presentatievolgorde van de bestuurders en leningen te bepalen. Om dit toch te bewerkstelligen is een specifiek concept in de NT11 geïntroduceerd: nl-cd: TypedMemberPresentationOrder. Dit concept kan aan bijvoorbeeld een bestuurder of lening worden gekoppeld met een getal. Het getal is dan bepalend voor de presentatie volgorde.

Lees meer...

 

Twee nieuwe XBRL specificaties krijgen definitieve status

Door de internationale XBRL organisatie is aan twee XBRL specificaties de definitieve status ‘Recommendation’ toegekend. Het gaat om de ‘Taxonomy Package’ specificatie en de ‘Assertion Severity’ specificatie.

De eerste specificatie is bedoeld voor de uitwisseling van taxonomieën en de bijbehorende metadata zoals publicatie data, versie en licentie informatie en informatie over de organisatie die de taxonomie heeft gepubliceerd. Het werk is overigens nog niet af. De volgende stap is het identificeren van de relaties tussen de verschillende taxonomieën, zoals de relatie tussen een extensie taxonomie en zijn basis taxonomie.

De ‘Assertion Severity’ specificatie is een aanvulling op de Formula specificatie. Waar de Formula specificatie bij het testen van beweringen alleen de antwoorden ‘true’ en ‘false’ kent, wordt met de ‘Assertion Severity’ specificatie ook een waarschuwing toegevoegd. Voor de toevoeging van de waarschuwing zijn in Nederland een aantal use cases. Meer daarover is hier te vinden.

Meer over de ‘Taxonomy Package’ is hier te vinden. Meer details over de ‘Assertion Severity’ zijn hier te vinden.

 

RfC voor SBR Filing Rules gepubliceerd

Algemeen bekend is dat een XBRL instance moet voldoen aan een taxonomie. Maar daarnaast moet een instance ook voldoen aan allerlei syntactische regels en business rules. Deze ‘filing’ regels staan momenteel beschreven in de verschillende FRIS (Financial Reporting Instance Standards) documenten. Hoewel de XBRL standaard de laatste jaren in een rap tempo is doorontwikkeld is het basis FRIS document nog steeds een concept. Een definitieve versie (recommendation) is er nooit gekomen.

Onder meer om deze reden heeft het SBR Programma besloten om het huidige concept van FRIS documenten te vervangen door SBR Filing Rules. Zoals in de SBR governance afgesproken wordt dit voorstel eerst voorgelegd aan de markt in de vorm van een RfC.

Hoewel ik een aantal kritische kanttekeningen heb, juich ik dit initiatief van harte toe. Een mooie stap voorwaarts is ook dat SBR Filing Rules waar mogelijk beschikbaar worden gesteld in XBRL Formulas.

De markt heeft tot 3 februari (waarom zo’n korte periode?) de tijd om te reageren. Meer informatie treft u hier aan.

 

De aangifte erfbelasting uitgelicht: het verschil tussen explicit en typed dimensies

Deze week is door het SBR Programma de eerste alfa versie (NT10.1.a.1) voor een nieuwe extensie op de NT10 gepubliceerd. Naast twee nieuwe berichtsoorten bevat de alfa versie ook een gehermodelleerde aangifte erfbelasting. In een eerdere blog gaf ik aan dat ik dit XBRL technisch gezien een bijzondere entrypoint vond vanwege het feit dat deze alleen ‘typed’ dimensies bevatte. Op Twitter is mij gevraagd dit toe te lichten en waarom het een kleine uitdaging zou zijn voor de softwareleveranciers.

Eerst een korte introductie over dimensies.

De Nederlandse Taxonomie kent op dit moment honderden rapportages. Vrijwel alle rapportages maken gebruik dimensies. Met dimensies wordt nadere contextinformatie gedefinieerd, waarmee je de gegevens die je uitwisselt van aanvullende semantiek voorziet. Bijvoorbeeld dat voorraden van 20.000 Euro gebaseerd zijn op de commerciële grondslag en dat het om enkelvoudige cijfers gaat.

Om dit soort zaken (aanvullend) te definiëren kent de XBRL specificatie twee soorten dimensies: explicit en typed. Met een explicit dimensie bepaalt de ontvangende partij vooraf wat de mogelijke waarden zijn voor de aanvullende contextinformatie. Er wordt dus in de taxonomie vastgelegd dat voorraden gekoppeld moeten worden aan een waarderingsgrondslag en type jaarrekening. Daarnaast bepaalt de ontvangende partij ook de waarden die voor de waarderingsgrondslag (fiscaal of commercieel) en type jaarrekening (enkelvoudig of commercieel) mogen worden gebruikt. De ontvangende partij bepaalt dus ‘expliciet’ wat toegestaan is en wat niet toegestaan is.

Bij een typed dimensie gaat het anders. De verzendende partij bepaalt dan zelf de waarde voor de aanvullende contextinformatie. De enige restrictie is dat de waarde voldoet aan de syntactische eisen die door de ontvangende partij zijn opgelegd. In XML worden syntactische eisen gedefinieerd in ‘simple’ types (bijvoorbeeld waarde is numeriek) en ‘complex’ types (waarde ligt tussen 0 en 100). De basis voor een typed dimensie is dus de gedefinieerde XML type.

Lees meer...

 

RfC voor SBR folder structuur en releasemanagement

Door het SBR Programma is al weer enige tijd geleden een nieuwe RfC gepubliceerd. Ditmaal betreft het een voorstel hoe de folderstructuur van de Nederlandse Taxonomie er in de toekomst moet uitzien. Werd voorheen nog de versie van de Nederlandse Taxonomie als basis aangehouden, in het voorstel wordt aan de marktpartijen gevraagd of dit voortaan de versie van de Nederlandse Taxonomie Architectuur mag zijn.

Ook wordt er aandacht gevraagd voor de releasemanagement, waarbij bijzondere aandacht is voor het verwerken van bugfixes. Om duidelijk te maken dat bestanden aangepast zijn, krijgen deze bestanden voortaan als suffix een versienummer mee.

De redenen voor de RfC zijn onder andere de wens om de releasecyclus van de Nederlandse Taxonomie flexibeler te maken en de nieuwe linkbases (table en formula) een plek in de folder structuur te geven. Ik zeg twee keer volmondig “Ja”. Gaat u ook reageren?

Marktpartijen hebben tot 31 oktober de tijd om te reageren. Meer informatie over de RfC is hier te vinden.

 
Meer artikelen...
Zoeken