De softwareleveranciers zaten er al op te wachten. Maar eindelijk is het zo ver. De eerste bèta versie voor de jaarverantwoording van de micro-entiteiten is gepubliceerd. Er is sprake van een micro-entiteit als een onderneming voldoet aan twee van de volgende drie criteria: activa < € 350.001, omzet < € 700.001 en gemiddeld aantal werknemers < 10.

Meer is niet altijd beter. Minder kan in veel gevallen al voldoende zijn. Dat blijkt ook wel als we entrypoint voor de micro-entiteiten (publicatiestuk) hebben ingelezen. Uiteindelijk worden maar 7 financiële concepten opgevraagd, naast de totalen.

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister
Informatie over de rapportage en de rechtspersoon [titel]
    Informatie over de rechtspersoon [titel]
        Naam van de rechtspersoon
        Rechtsvorm van de rechtspersoon
        Zetel van de rechtspersoon
        Registratienummer bij de Kamer van Koophandel
        Handelsnamen
        Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria
        SBI-code
        Contactpersoon voor deze rapportage [presentatie]
            Soort contactpersoon
            Geslachtsnaam
            Voornamen
            Naam van de organisatie vertegenwoordigd door de ondertekenaar
            Telefoonnummer
            E-mailadres, volledig
    Informatie over de rapportage [titel]
        Titel van het document
        Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode
        Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode
        Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
        Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
        Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)
        Rapportageperiode afwijkend van een jaar, reden van afwijking
        Rapportageperiode afwijkend van een jaar, effect op vergelijkende cijfers
        Type grondslag
        Rapportage heeft betrekking op een individuele rechtspersoon of op een groep van maatschappijen
        Rapporteringsvaluta
        Jaarrekening vastgesteld (J/N)
        Datum van vaststelling van de jaarrekening
        Heraanlevering van het document in verband met onoverkomelijke onjuistheden (J/N)

Balans
Balans [titel]
    Balans voor of na resultaatbestemming
    Activa [titel]
        Vaste activa [titel]
            Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
            Overige vaste activa
            Vaste activa
        Vlottende activa [titel]
            Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
            Overige vlottende activa
            Vlottende activa
        Activa
    Passiva [titel]
        Eigen vermogen
        Voorzieningen
        Schulden
        Passiva

Toelichting op de jaarrekening - Verwerving en vervreemding van eigen aandelen en certificaten daarvan
Verwerving en vervreemding van eigen aandelen en certificaten daarvan [titel]
    Aandelenkapitaal, beschrijving van verwerving en vervreemding van eigen aandelen en certificaten daarvan

Opvallend zijn de concepten voor “Registratienummer bij de Kamer van Koophandel”, “Type grondslag” en “Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode”. Deze gegevens worden ook al op een andere wijze in de XBRL verantwoording geplaatst. Dus het kan nog minder :-).

Meer informatie over de bèta versie is hier te vinden.

Noot:

  1. Teksten in blauw zijn de beschrijvingen van de jaarrekeningonderdelen (deze worden niet in de XBRL jaarrekening opgenomen).
  2. Teksten in rood zijn de kopjes (deze worden niet in de XBRL jaarrekening opgenomen).